Idea
Żyjemy w świecie ciągłych zmian społecznych, kulturowych, gospodarczych i technologicznych, a nasza codzienność jest przepełniona natłokiem informacji. Uważamy, że aby przygotować młodych ludzi do życia w przyszłości, współczesne nauczanie powinno na te zmiany elastycznie odpowiadać, a nawet je wyprzedzać. Rosnący trend nauczania domowego jest kolejnym argumentem, który przekonał nas, że edukacja przechodzi rewolucję.

Coraz więcej osób nie zgadza się, by szkoła formowała bezwolnych, bezrefleksyjnych, odtwórczych i podporządkowanych obywateli, ale  twórcze, autonomiczne, empatyczne, samoświadome i szczęśliwe osoby.Utworzenie w Internecie miejsca jakim jest Nauczyciel Przyszłości jest naszą odpowiedzią na zmiany zachodzące w obszarze nauczania. Chcemy pokazać, że nauczanie nie musi być żmudnym i trudnym procesem oraz dać nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom narzędzia wspierające rozwój i możliwość kreowania w dzieciach Kompetencji Przyszłości.
Kompetencje przyszłości, czyli jakie?
Zostały one szczegółowo opisane w raporcie Kompetencje Przyszłości, jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?Jak się okazuje to nie tylko umiejętności związane z nowymi technologiami, ale też te decydujące o tym, w jaki sposób odbieramy i radzimy sobie z tą zmieniającą się wokół nas rzeczywistością. Kompetencje techniczne to tzw. kompetencje twarde, które umożliwiają łatwe poruszanie się w cyfrowym świecie oraz kontakt między człowiekiem, a maszynami, czy też sztuczną inteligencją. Kompetencje społeczne i poznawcze  można nazwać inaczej kompetencjami miękkimi.

Budowanie kompetencji powinno się więc odbywać równolegle – poprzez kształtowanie zarówno kompetencji związanych z umiejętnością poruszania się w cyfrowym świecie oraz z umiejętności społecznych i emocjonalnych, niezbędnych do współpracy z innymi ludźmi. Na ich kształtowanie potrzeba długiego czasu, dlatego tak ważne jest, aby propagować ich rozwój od początku edukacji dzieci.
Ze wspomnianego raportu wynika, że do 2030 r. na europejskim rynku przedsiębiorstw popyt na społeczne kompetencje przyszłości wzrośnie o 22%.  Oznacza to, że pracodawcy szukają pracowników, którzy posiadają cechy takie jak:

Inteligencja emocjonalna - to umiejętność rozumienia uczuć i emocji swoich oraz innych ludzi (czyli empatia i uważność), właściwej oceny sytuacji oraz dostosowania reakcji adekwatnie do sytuacji. Zdolność ta jest szczególnie ważna w sytuacjach, w których wymagana jest asertywność, negocjacje, a także przywództwo czy zarządzanie zespołem.

to zdolność do współpracy i efektywnej komunikacji z innymi, przekładającej się na utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji i efektywności w zespole oraz umiejętność dopasowania osobom zadań na podstawie ich mocnych stron oraz predyspozycji zawodowych. Kierowania ludźmi będzie kluczowym elementem sukcesu w biznesie i na rynku pracy w najbliższej przyszłości.

w kontekście społecznych kompetencji przyszłości, to przede wszystkim zdolność do dostrzegania i umiejętnego wykorzystywania pojawiających się możliwości biznesowych oraz właściwej oceny i podejmowania ryzyka związanego z rozwojem organizacji, ale także ekonomia w życiu codziennym, czyli umiejętność zarządzania własnymi zasobami bez względu na ich wielkość.

to umiejętność skutecznego i harmonijnego współdziałania z innymi, często w grupie, na rzecz realizowania wspólnych celów. Współpraca wymaga też aktywnego słuchania innych, bycia otwartym na ich pomysły oraz elastyczności i zaangażowania we wspólnie realizowane zadania.
Kolejnym rodzajem kompetencji o rosnącym znaczeniu na rynku pracy są kompetencje techniczne i cyfrowe, na które zapotrzebowanie do roku 2030 wzrośnie o 65%. Obejmują one umiejętności związane z wyszukiwaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem danych cyfrowych na różnym poziomie zaawansowania. Pożądane umiejętności to:

najprościej mówiąc to efektywne wykorzystywanie wiedzy i odpowiednich narzędzi w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów oraz umiejętność rozumienia i nadążania za zmianami technologicznymi.

to proste czynności wykonywane na urządzeniach cyfrowych, obejmujące m.in. kopiowanie i przenoszenie plików na komputerze, wyszukiwanie informacji o produktach i usługach za pomocą przeglądarki internetowej, korzystanie z mediów społecznościowych oraz wykorzystywanie programów jak np. MS Office i inne.

są potrzebne do kształtowania i przetwarzania informacji cyfrowych, m.in. tworzenia algorytmów oraz analizowania baz danych.
Paradoksalnie, nie są to tylko kompetencje związane z obsługą maszyn i urządzeń cyfrowych, a kompetencje, których nigdy nie będą mieć roboty i sterowane nimi algorytmy. Wynika to z faktu, iż automatyzacja będzie trudna w obszarach, które wymagają dokładności i kreatywności w połączeniu z inteligencją emocjonalną i społeczną.

Kompetencje poznawcze to zbiór umiejętności, które ułatwiają zdobywanie nowej wiedzy oraz ciągły rozwój. Są to umiejętności kluczowe w wielu dziedzinach życia - edukacji, pracy, życiu społecznym i osobistym. To następujące cechy:

to twórcze generowanie nowych koncepcji i idei poprzez wykorzystanie wyobraźni i nieszablonowego myślenia. To również projektowanie oryginalnych sposobów rozwiązywania problemów. Umiejętność ta, już teraz jest bardzo pożądana na rynku pracy. Warto rozwijać ją u dzieci od najmłodszych lat, bo odpowiednio wspierana zaowocuje w przyszłości.

umiejętność postrzegania wyzwań z różnych perspektyw, projektowanie rozwiązań w oparciu o posiadaną wiedzę i sygnały odbierane z zewnątrz, z zachowaniem przy tym zdolności do empatii, czucia i rozumienia swoich emocji oraz zarządzania nimi.

to łatwość w zestawianiu faktów, analizowaniu i interpretowaniu danych, której celem jest wyciągnięcie istotnych wniosków. Z punktu widzenia pracodawców ta kompetencja jest szczególnie ważna, bo może wpłynąć na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia u najmłodszych pomaga im w nauce, łatwiejszym rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu trafnych decyzji, które wpływają na poprawę pewności siebie u dziecka.

ze względu na szybki rozwój technologii oraz zmiany społeczne zdolność dostosowywania się do zmian jest jedną z kluczowych kompetencji przyszłości. Osoby, które wykazują zdolność poznawczą łatwiej adaptują się w nowej sytuacji, potrafią lepiej radzić sobie z niewiadomymi i znajdować rozwiązania problemów. To także bycie otwartym na zmianę swojego myślenia, szybsze przyswajanie wiedzy i umiejętne jej wykorzystywanie poprzez właściwą ocenę sytuacji i wykorzystanie swoich zasobów.
Wszystkie z wymienionych wyżej umiejętności pokazują, że rozwijanie kompetencji przyszłości u dzieci jest ważne dla ich przyszłego sukcesu w nauce i w życiu. Niemniej jednak, ich skuteczne kształtowanie zależy od całego ekosystemu edukacyjnego - edukacji formalnej, rodziców i opiekunów, a w późniejszym czasie również pracodawców. Wspólna praca w tym kierunku pozwoli na osiągnięcie najlepszych rezultatów i zapewni dzieciom lepsze perspektywy na przyszłość.
Kim jest nauczyciel przyszłości?
pracuje z pasją,
potrafi słuchać i tego też uczy swoich podopiecznych,
uczy współpracy, a nie rywalizacji,
uczy poszukiwania informacji i odpowiedniej ich selekcji,
chętnie dzieli się wiedzą,
dąży do rozwoju twórczości i kreatywności,
jest otwarty, empatyczny, obiektywny,
zachęca do działalności społecznej i wartościowego wykorzystywania czasu wolnego.
nauczyciel
W czasach niemal całkowitej cyfryzacji nauczyciel kształtujący kompetencje przyszłości będzie wiedział jak umiejętnie wykorzystać technologię do nauczania. Umie też dopasować formę nauczania do poziomu swoich podopiecznych. Jest wsparciem dla ucznia i jego rodzica w określeniu jego mocnych stron i umiejętności, które mogą mu pomóc w byciu odpowiedzialnym i świadomym dorosłym. Warto wspomnieć o tym, że to wszystko ma większe szanse na powodzenie, jeśli praca nauczyciela z wychowankiem będzie równolegle wspomagana pracą rodzica z dzieckiem.